اعلام فهرست کوتاهی از انواع دعاوی حقوقی

 

 

  الف )انواع دعاوی مالی

 

1-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)

 

 2-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و...و اسناد عادی.

 

3-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

 

4-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقی دادگستری ) ، تلفن وکشتی

 

5-ابطال سند مالکیت

 

6-ابطال سهام شرکت

 

7-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و ...

 

8-الزام به انتقال سهم یا شرکت

 

9-استردا د اموال منقول

 

10-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ک)

 

11-اختلاف ناشی از پیمان ها

 

12ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

 

13-مطالبه سهم الشرکه

 

14-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

 

15-الزام به ایفای تعهد مالی

 

16-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

 

17-ورود  ثالث به دعاوی فوق

 

18-تقابل به دعاوی فوق

 

19-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

 

20-اعتراض به ثبت

 

21-مطالبه ثمن

 

22-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

 

23-استردادمبیع و ثمن

 

24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

 

25-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

 

26-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

 

27-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 ق.ث

 

28- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

 

29-خلع ید(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)

 

30-الزام به تغییر چاه سرویس بهداشتی و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

 

31-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

 

32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت

 

33-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)

 

34-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

 

35-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

 

36-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره 579-28/7/1371

 

37-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقی دادگستری)  دعوای افراز ، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

 

38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

 

39-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

 

40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ایین نامه آن  )

 

41-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

 

42-درخواست صلح وسازش در امور مالی

 

43-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

 

44-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

 

45-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

 

46-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

 

47-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

 

48-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

 *****************************************************************

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

 

1-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

 

2-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

 

3-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

 

 ******************************************************************

 

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

 

1-مطالبه اجور معوق (بند 14 ماده 4 ق.و.د.د)

 

2-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده 6 الی 10 ق.ر.م.ماده 76 )

 

3- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده 4و5 ق.ر.م.ماده 56)

 

4-مطالبه اجرت المثل (ماده 501 ق.م و متده 7 ق.ر.م ماده 56 )

 

5- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده 15 و 56 ق.ر.م بند 1و2و3 )

 

 ******************************************************************

 

ب )انواع دعاوی غیرما لی

 

1-الزام  به تعهد غیرمالی

 

2-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

 

3-دعوای تخلیه

 

4-تامین خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )

 

5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الی 325 ق.آ.د.م)

 

6-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

 

7-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

 

8-حکم فروش مال غیر منقول

 

9-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)

 

10-عزل وکیل(678 ق.م )

 

11-عزل وکیل(بند 1 ماده 678ق.م)

 

12-تفکیک ملک و فک رهن

 

13-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)

 

14-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده 22 ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

 

15-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

 

16-اعتراض به نطریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری

 

17-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

 

18-دعوای رفع رطوبت

 

19-تنفیذ صلح نامه عادی

 

20-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

 

21-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

 

22-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.

 

23-در وقف و تولیت

 

24- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

 

25-دعوای تغییر جنسیت

 

26-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقی دادگستری.

 

27-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره 69/59-10/1/71 )

 

28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت

 

29-ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت

 

30- دعوای تزویر و جعل در اسناد

 

31-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

 

32-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده 561 ق.ث)

 

33-استرداد عین چک و اوراق بهادار

 

34-دعوای اعسار

 

35-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه 545-30/11/1369 )

 

36-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد 40 و 93 ق.م )

 

 ******************************************************************

 

دعاوی غیرما لی در   امور حسبی:

 

1-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (1184 و 1186 )

 

2-صدور حکم موت فرضی

 

3-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

 

4-بطلان ترکه

 

5- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

 

6-اخراج ثلث از ماترک

 

7-الزام به فروش ترکه

 

8-گواهی رشد

 

9- تنفیذ وصیت نامه

 

10-گواهی حصر وراثت

 

 

****************************************************************

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواده :

 

1- استردادشیربها

 

2-استردادجهیزیه

 

3-مطالبه مهریه

 

4-مطالبه نفقه معوقه ، ایام عده ، افزایش و تعیین نفقه آینده

 

5-ازدواج مجدد

 

6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

 

7-گواهی عدم سازش

 

8-تمکین

 

9-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

 

10-انکارزوجیت

 

11-دعوای نسب

 

12- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی

 

 

***************************************************************

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

 

1-ابطال واقعه فوت 

 

2-رفع واقعه فوت از سند سجلی

 

3-ابطال نسب یا نفی آن

 

4-دعوای ابوت و یا بنوت

 

5-اثبات بلوغ برای ازدواج

 

6-تغییر نام کوچک

 

7-اثبات سیادت

 

8-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات )

 

9-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

 

10- تغییرجنسیت 

 

 ***************************************************************

 

انواع دعاوی غیر مالی:

 

الف)ذاتی:

 

1-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

 

2-دعوای زوجیت

 

3-دعوای حجر

 

ب)اعتباری:

 

1-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

 

2-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

 

3-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

 

4-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

 

5-میزان حق الوکاله وکیل

 

6-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد 158 الی 160 ق.آ.د.م)